ცვლადები და ანალიზი

პირველი გამოცემა ეთმობა საქართველოს ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვას, კერძოდ კი, ისეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, როგორიც არის ლარის გაცვლითი კურსი, მიმდინარე ანგარიში, ფულადი გზავნილები და სხვა მაჩვენებლები.

 
...მეტი