(+995 32) 2 202-215

სად ვართ წარმოდგენილნი

 • ინვესტორთა საბჭო;

 

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, კერძო სამართლის რეფორმის განმახორციელებელი საკონსულტაციო  საბჭო;

 

 • სოლიდარობის ფონდი, სამეთვალყურეო საბჭო და მუდმივმოქმედი კომისია;

 

 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფი;

 

 • საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო პალატა, სამეთვალყურეო საბჭო;

 

 • ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო, მრჩეველთა საბჭო;

 

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ანტიკორუფციული საბჭო;

 

 • ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი, მრჩეველთა საბჭო ბიზნესის ერთიანობის საკითხებში;

 

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, დასაქმებისა და პროფესიული განათლებისა და გადამზადების საკოორდინაციო საბჭო;

 

 • საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, მრჩეველთა საბჭო;

 

 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტში შექმნილი საკონსულტაციო საბჭო;

 

 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო; 

 

 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ვაჭრობის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო ჯგუფი;

 

 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო ჯგუფი;

 

 • საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ქვეთავის, მდგრადი განვითარებისა და ვაჭრობის ფარგლებში შექმნილი ადგილობრივი საკონსულტაციო ჯგუფი;

 

 • საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო, „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების“ კომიტეტი;

 

 • ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, სამეთვალყურეო საბჭო;

 

 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საზოგადოებრივი ზედამხედველობის საბჭო;

 

 • საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მრჩეველთა საბჭო;

 

 • საქართველოს განთლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული კულტურული მარშრუტების სტრატეგიული განვითარებისა და სერტიფიცირების საბჭო;

 

 • ინვესტორთა საბჭოსთან არსებული, ტურიზმის საკონსულტაციო საბჭო;

 

 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული, კერძო სექტორის განვითარების საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭო;

 

 • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან არსებული საკონსულტაციო ფუნქციების მქონე სამეთვალყურეო საბჭო;

 

 • სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია.