(+995 32) 2 202-215

კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტი  

ნინა კობახიძე 

გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია

2019 წლის შემოდგომაზე, ასოციაციის წევრთა ინიციატივით, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტი შეიქმნა. კომიტეტის მიზანია ჯანდაცვის სფეროში არსებული აქტუალური საკითხებისა და გამოწვვების იდენტიფიცირება და სახელისუფლებო შტოებთან ადვოკატირება.

კომიტეტის საქმიანობა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა საკანონმდებლო და მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესება, საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებაზე მუშაობა.

კომიტეტი ქვეყანაში მოქმედი ჯანდაცვის სისტემის მუდმივ გაუმჯობესებასა და სრულყოფაზე ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, შეიმუშავებს და ხელისუფლებას წარუდგენს რეკომენდაციებს დაბალანსებული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით.