(+995 32) 2 202-215

კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტი 

მამუკა მურჯიკნელი 

Wondernet Exspress Investment Group

საქართველოს გეო-პოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით საერთაშორისო სატრანსპორტო კორიდორის (middle corridor) განვითარება ქვეყნის ერთ-ერთი ცენტრალური მიმართულებაა. ამასთან, ლოგისტიკის ეფექტურობის ინდექსის (LPI) გაუმჯობესება, ხელსაყრელ ბიზნესგარემოს შექმნის ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით.

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის კომიტეტი შეიქმნა 2023 წლის ივნისში.

კომიტეტი მიზნად ისახავს - ქვეყანაში ეფექტური სატრანპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, საზღვაო და საჰაერო) და ლოგისტიკური მომსახურების ხელშემწყობი წინადადებების შემუშავებას და მათი დანერგვის მიზნით კოორდინაციას შესაბამის უწყებებთან.

კომიტეტის საქმიანობა ასევე გულისხობს დარგის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის ანალიზს, რათა ის პასუხობდეს ინდუსტრიის თანამედროვე მოთხოვნებს.