(+995 32) 2 202-215

კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები

ტურიზმის განვითარების კომიტეტი 

გიორგი მარრი 

სილქროუდ ჯგუფი

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ტურიზმის დარგის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამოცანაა. ამასთან, ასოციაციის ბევრი წევრისათვის, ტურიზმი პირდაპირ და არაპირდაპირი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. ტურიზმის განვითარების კომიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ტურიზმის დარგში საინვესტიციო კლიმატის, საკანონმდებლო და მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესებაზე მუშაობა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ხელშემშლელი ფაქტორების და დარგში არსებული სხვა პრობლემური საკითხების გამოვლენა მათი გადაჭრის გზების დამუშავების მიზნით.